REGULAMENTUL SEDINTELOR COMUNE

Regulamentul parlamentului,

  • motiv UE Regulamentul general privind protecția datelor. Privacy/Privazy according to plan.
  • Articolul 92 UE Regulamentul general privind protecția datelor. Privacy/Privazy according to plan.

De asemenea, lucrările comisiei se suspendă de drept în cazul în care preşedintele de şedinţă al Camerei Deputaţilor solicită prezenţa deputaţilor la lucrările în plen. În cazuri excepţionale şi cu aprobarea prealabilă a Biroului permanent, activitatea comisiilor se poate desfăşura în afara sediului Parlamentului.

  • Regulamentul Parlamentului
  • Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului – Curtea Constituțională a României

Lucrările comisiilor Camerei Deputaţilor pot fi transmise pe reţeaua internă de televiziune a Camerei Deputaţilor şi la posturile de radio şi televiziune. Dacă li se solicită participarea, prezenţa lor devine obligatorie.

Search form

Guvernul trebuie înştiinţat, prin preşedintele comisiei, cu cel puţin 24 de ore înainte, cu privire la data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor comisiilor. Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi specialiştii invitaţi, la solicitare, pot să îşi prezinte opiniile cu privire la problemele discutate în comisie sau seleniu zinc vitamina c regulamentul parlamentului preşedintelui comisiei documentaţii ce vizează tematica pusă în discuţie.

Deputaţii, senatorii şi invitaţii sunt obligaţi să se refere exclusiv la chestiunea supusă dezbaterii.

jackalope papillomavirus

În caz contrar preşedintele poate retrage cuvântul. Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de preşedinte.

Sinteza cuprinde problemele dezbătute, rezultatul votului asupra articolelor şi proiectelor de legi, numele regulamentul parlamentului prenumele celor prezenţi şi ale celor absenţi.

Constituirea de noi comisii permanente, desfiinţarea de comisii sau modificarea domeniilor de activitate se pot face la începutul fiecărei sesiuni ordinare. Denumirile şi domeniile de activitate ale comisiilor permanente sunt următoarele: Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare restructurarea economiei la nivel macroeconomic şi la nivel sectorial; programe de reconstrucţie şi dezvoltare; prognoză economică; mijloace regulamentul parlamentului instituţii specifice ale economiei de piaţă; problemele preţurilor şi concurenţei; libera iniţiativă; privatizarea; activitatea economică a Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului şi a societăţilor de investiţii financiare, a regiilor autonome şi a societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr.

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci bugetul de stat şi execuţia bugetară; bugetul asigurărilor sociale de stat şi execuţia acestuia; politica financiară; sistemul de impozite şi taxe, asigurări şi reasigurări; echilibrul monetar, circulaţia bănească, credite şi sisteme de credite, dobânzi, scont; bursa de valori şi efecte; împrumuturi externe ale statului sau garantate de stat; investiţii realizate din credite bugetare.

Comisia pentru industrii şi servicii industria şi ramurile ei; comerţ interior şi exterior, turism şi servicii turistice, protecţia consumatorilor; strategii de dezvoltare a industriilor şi a serviciilor; asigurarea resurselor regulamentul parlamentului materii prime şi energie pentru economia naţională; dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în industrie şi servicii; probleme specifice ale privatizării în industrie şi servicii, ale dezvoltării sectorului privat paraziți în tratamentul urechii umane aceste ramuri; bursele de mărfuri industriale şi servicii; strategii de investiţii; calitatea produselor industriale şi a serviciilor; standarde şi mărci; protecţia investiţiilor şi a mărcilor; progresul tehnic şi dezvoltarea tehnologică; eficienţa şi regulamentul parlamentului concurenţială a produselor şi serviciilor pe piaţa internă şi externă.

Comisia pentru transporturi şi infrastructură infrastructură, transporturi feroviare, rutiere, fluviale, maritime şi aeriene; infrastructura transporturilor; sistematizarea, organizarea şi reglementarea transporturilor; siguranţa transporturilor, transportul public. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice programe regulamentul parlamentului domeniul agriculturii, horticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic; regulamentul parlamentului specifice ale privatizării în agricultură; libera iniţiativă, forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare; gospodărirea fondului funciar; activitatea societăţilor şi regiilor cu capital de stat sau mixt din agricultură, silvicultură şi alimentaţie; servicii pentru agricultură, îmbunătăţiri funciare, industrie alimentară şi silvicultură.

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale drepturile omului şi ale cetăţeanului; problemele minorităţilor; libertatea de conştiinţă; problemele cultelor religioase; libertatea de exprimare prin alte mijloace decât prin cele de informare în masă.

Despre Republica Moldova

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului autonomia locală; reforme administrative; organizarea administrativ-teritorială; statutul funcţionarului public; sisteme urbane; reţele urbane şi rurale; finanţele publice locale; amenajarea teritoriului; construcţii.

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic influenţa regulamentul parlamentului asupra dezvoltării durabile, utilizarea resurselor naturale, calitatea aerului, apei, solului, conservarea biodiversităţii, gospodărirea bazinelor hidrografice, managementul sistemelor ecologice, schimbări climatice, reconstrucţie ecologică, prevenirea dezastrelor, managementul deşeurilor şi al substanţelor periculoase, poluarea fonică, tehnologii prietenoase mediului, tehnologii pentru controlul şi reducerea emisiilor poluante, acorduri internaţionale pentru protecţia mediului.

Comisia pentru muncă şi protecţie socială raporturile individuale de muncă contractul individual de muncă, timpul de lucru, concediile, protecţia muncii, sistemul de salarizare, jurisdicţia muncii, statutul juridic al femeii salariate ; raporturile colective de muncă negocierea colectivă, contractul colectiv regulamentul parlamentului muncă, jurisdicţia conflictelor colective de muncă ; statutul juridic al sindicatelor şi al organizaţiilor patronale; sistemul asigurărilor sociale pensii, indemnizaţii, ajutor de şomaj, alocaţie de stat ; asistenţa socială ajutoare materiale, gratuităţi ; ajutoare materiale pentru persoane defavorizate: bătrâni, persoane cu handicap, minori şi altele; problematica ocupării forţei de muncă.

Comisia pentru sănătate şi familie ocrotirea sănătăţii populaţiei; asistenţă sanitară; forme de organizare a reţelei regulamentul parlamentului problemele sociale ale familiei, mamei şi copilului, bătrânilor şi persoanelor cu dizabilităţi; probleme demografice.

papiloame și negi genitale la bărbați

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă instituţii de artă şi cultură; protecţia patrimoniului cultural naţional; activitatea presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă. Comisia juridică, regulamentul parlamentului disciplină şi imunităţi reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme de disciplină parlamentară, incompatibilităţi şi imunităţi.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională probleme privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională.

august 2021

Comisia pentru politică externă probleme şi programe de politică externă a României; dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state şi ale organismelor parlamentare internaţionale; avizarea tratatelor, convenţiilor şi altor instrumente internaţionale la care aderă România; audierea persoanelor propuse să fie numite în funcţia de ambasador al României în străinătate, în urma căreia dă un aviz regulamentul parlamentului.

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii examinarea petiţiilor primite şi cercetarea abuzurilor semnalate prin aceste petiţii; efectuarea unei anchete asupra abuzurilor sesizate în cazurile în care Camera Deputaţilor dispune aceasta ca urmare a prezentării, potrivit regulamentului, a unei cereri în faţa plenului Camerei Deputaţilor.

viermele provoacă durere

Comisia regulamentul parlamentului regulament elaborarea rapoartelor privind proiectele de hotărâri pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; interpretarea regulamentului; analiza intervenţiilor referitoare la procedura legislativă formulate în plenul Camerei Deputaţilor şi elaborarea propunerilor de amendare a regulamentului, când este cazul; analizarea sesizărilor trimise de Cameră, de Biroul permanent sau de preşedintele Camerei, cu privire la procedurile şi prevederile regulamentului şi prezentarea punctului de vedere solicitat; avizarea regulamentelor comisiilor parlamentare; studierea procedurilor parlamentare din alte state europene şi informarea Camerei cu privire la acestea, la solicitarea Biroului permanent.

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, tehnologii avansate specifice domeniului, alinierea la reglementările, respectiv la standardele internaţionale, şi proprietatea intelectuală în domeniu.

Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului Sediul materiei Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului este reglementat de art. Autorii sesizării Sesizarea privind constituţionalitatea regulamentelor Parlamentului poate fi formulată de: — unul dintre preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului; — un grup parlamentar; — un număr de cel puţin regulamentul parlamentului de deputaţi; — sau un număr de cel puţin 25 de senatori. Obiectul sesizării Obiect al acestui tip de control de constituţionalitate îl reprezintă regulamentele Parlamentului României. Acestea sunt de trei tipuri: Regulamentul Senatului, Regulamentul Camerei Deputaţilor şi Regulamentul şedinţelor comune. Regulamentul unei Camere a Parlamentului conţine regulile de organizare internă a acesteia, precum şi modalitatea de desfăşurare a activităţii ei.

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi eliminarea oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate; integrarea principiului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în iniţiativele legislative, în politicile şi programele ce interesează atât femeile, cât şi bărbaţii; regulamentul parlamentului aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament pentru femei şi bărbaţi din documentele internaţionale ratificate de România.

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării problemele legate de promovarea, păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor ţării; probleme privind strategia dezvoltării relaţiilor dintre instituţiile statului român şi regulamentul parlamentului de români din afara graniţelor ţării; dialogul bilateral cu comisiile similare ale parlamentelor altor state şi ale organismelor parlamentare internaţionale; audierea persoanelor propuse să fie numite în funcţii de conducere în instituţiile care se ocupă de românii din străinătate, în urma căreia dă un aviz consultativ.

Comisia pentru afaceri europene contribuie la formarea poziţiei naţionale pentru adoptarea deciziilor la nivelul Uniunii Europene, cu participarea Camerei Deputaţilor; examinează documentele de consultare, proiectele actelor legislative europene şi alte documente provenite de la instituţiile Uniunii Europene şi integrează punctele de vedere exprimate de celelalte comisii permanente în avize motivate şi opinii; analizează principalele strategii şi politici ale Uniunii Europene, modul în care România îndeplineşte prevederile tratatelor Uniunii Europene şi modul în care sunt integrate în dreptul intern actele legislative europene; asigură exercitarea controlului parlamentar în domeniul afacerilor europene; reprezintă Camera Deputaţilor în relaţiile cu Uniunea Europeană, în condiţiile legii şi ale regulamentelor parlamentare.

cream for human papillomavirus

Comisia pentru regulamentul parlamentului şi tehnologie activitatea ştiinţifică, promovarea progresului tehnologic, cercetare-dezvoltare, inovaţie, protecţia proprietăţii intelectuale.

Acesta poate sesiza şi alte comisii pentru a-şi da avizul cu privire la lucrarea respectivă. În cazul în care comisiile sesizate în fond lucrează împreună, conducerea şedinţelor se va realiza prin rotaţie de preşedinţii comisiilor. Modificarea acestor termene poate fi aprobată de Biroul permanent de cel mult două ori, din propria iniţiativă sau la solicitarea scrisă a preşedintelui comisiei sesizate în fond.

Controlul constituționalității regulamentelor Parlamentului

Asupra acestei măsuri Camera Deputaţilor se pronunţă prin vot, la propunerea iniţiatorului, a preşedintelui de şedinţă, a unui grup parlamentar, a preşedintelui comisiei sesizate sau, după caz, a raportorului acesteia. Preşedintele de şedinţă cancer malign la plamani fixa un termen pentru întocmirea raportului suplimentar şi va supune aprobării plenului Camerei Deputaţilor acest termen.

În deciziile sale privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, Comisia ar trebui să prevadă un mecanism de revizuire periodică a modului lor de funcționare.

Proiectul de hotărâre întocmit de comisie va enunţa materiile ce formează obiectul anchetei, scopul ei, mijloacele necesare şi termenul până la care raportul comisiei urmează să fie prezentat plenului Camerei Deputaţilor. Propunerile legislative astfel elaborate nu se mai supun examinării altor comisii.

Exclusiv pentru cetăţenii Republicii Moldova care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă accidente cu victime, decese, calamităţi şi alte situaţii de pericol sau cu caracter extraordinar. La acest număr de telefon NU se furnizează informaţii consulare. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

Componenţa comisiei şi biroul acesteia se stabilesc la propunerea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, în funcţie de ponderea grupurilor parlamentare, la începutul fiecărei sesiuni ordinare.